1. Ievads

SIA “Firma ACER” fizisku personu datu aizsardzības politika, turpmāk tekstā – “Privātuma politika“, izskaidro kādiem nolūkiem, kādā apjomā un ar kādiem paņēmieniem “Firma ACER” ievāc, apstrādā, uzglabā un aizsargā Klientu personas datus sniedzot tiem pakalpojumus, saskaņā ar uzņēmuma darbības veidiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz Klientu personas datiem neatkarīgi no tā, kādā veidā un kādā informācijas apmaiņas vidē Klients sniedz datus – Interneta tīmeklī (“Firma ACER” mājaslapā, e-pasts), papīra formātā vai telefoniski, un kā uzņēmuma un tā sadarbības partneru informācijas sistēmās dati tiek apstrādāti.

“Firma ACER” Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – “Regula“) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2. Personas datu kategorijas

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
SIA “Firma ACER”, ievērojot Regulas principu – “datu minimizēšana”, ievāc, apstrādā un uzglabā tikai tādus Klientu personas datus, kas ir nepieciešami to apstrādes nolūkos.

Tehnikas noma / īre:
Personas identifikācijas dati:
– vārds, uzvārds, personas kods;

Personas kontaktinformācija:
– adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;

Norēķinu dati:
– bankas konta numurs, rēķina vai čeka numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums; Komunikācijas dati:
– ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, saturs.

Personas kontaktinformācija:
– adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
– pilnvarotas personas identifikācijas dati (ja ir);

Pakalpojuma dati:
– pakalpojuma nosaukums, deklarētā dzīvesvietas adrese, sniegšanas adrese un objekta nosaukums;

Pakalpojuma līguma dati:
– līguma numurs, parakstīšanas un izbeigšanas datums, statuss;

Norēķinu dati:
– bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija;

Komunikācijas dati:
– ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, saturs.

3. Personas datu apstrādes nolūki

SIA “Firma ACER” apstrādā personas datus šādiem konkrētiem, skaidriem un leģitīmiem nolūkiem:

Kā tehnikas nomātājs / īrētājs:
– klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– līguma saistību izpildei;
– norēķinu administrēšanai;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– parādu atgūšanai un piedziņai;
– pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
– klientu apmierinātības mērījumiem.

Kā pakalpojumu sniedzējs:
– klienta identificēšanai;
– darījuma sagatavošanai;
-darījuma saistību izpildei;
– norēķinu administrēšanai;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei.